Pszczeli Warsztat

Świece wykonujemy w 100% z polskiego pszczelego wosku. Są wykonywane ręcznie z pasją i dobrą intencją. Zdrowe dla człowieka i środowiska.

Kontakt

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.pszczeliwarsztat.pl. 

REGULAMIN

1. Definicje.

2. Postanowienia ogólne.  

3. Zawarcie umowy i realizacja.

4. Odstąpienie od umowy przez konsumenta.

5. Rękojmia. Tryb postępowania reklamacyjnego.

6. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych.

7. Postanowienia końcowe.

 

§1 Definicje.

 1. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.pszczeliwarsztat.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.
 2. Dane kontaktowe:

„PSZCZELI WARSZTAT”  Magdalena Głowacka

Pl. Św. J. Pawła II 16, 95-035 Ozorków

                        ………………..TEL.

                           ………………..E-MAIL

 1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kupujący – to zarówno Konsument, jak i Klient.
 4. Sprzedający:

„PSZCZELI WARSZTAT”  Magdalena Głowacka

Pl. Św. J. Pawła II 16, 95-035 Ozorków.

REG. 386589290 NIP: 7321989662

KONTO BANKOWE: 76 1240 3015 1111 0011 0048 7858

 1. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość Rzeczy, która może być przedmiotem Zamówienia, a która podana jest w Sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 2. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem Umowy.
 3. Karta produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie.
 4. Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 5. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 6. Przedmiot umowy – produkty będące przedmiotem  Umowy i Dostawa.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów, rodzaj Dostawy, rodzaj PłatnościMiejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym.
 8. Dostawa – rodzaj usługi wysyłkowej oraz jej koszt określony jest w Cenniku dostaw.
 9. Cennik dostaw – znajduje się pod adresem www.pszczeliwarsztat.pl.
 10. Płatność – metoda dokonania zapłaty za Przedmiot umowy na firmowe konto Sprzedającego lub za pośrednictwem centrum rozliczeniowego Przelewy 24.
 11. Termin realizacji – podana w Karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych potrzebna na zrealizowanie zamówienia.
 12. Miejsce wydania rzeczy– adres pocztowy (imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości, kod pocztowy oraz miejscowość) lub punkt odbioru wskazane w Zamówieniu przez Kupującego. 
 13. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia przejmie rzecz w posiadanie.
 14. Adres reklamacyjny:

„PSZCZELI WARSZTAT” Magdalena Głowacka

Pl. Św. J. Pawła II 16, 95-035 Ozorków.

 1. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 2. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 3. Wada – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z jego przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  5. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

 

§2 Postanowienia ogólne.

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od Wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto.
 5. Sprzedający nie jest płatnikiem VAT.
 6. Ceny Produktów nie zawierają kosztu Dostawy, który określony jest w Cenniku dostaw.
 7. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 8. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

– potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia,  informacji o prawie odstąpienia od umowy, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy, oraz innych wymaganych prawem informacji;

– dołączenia do zrealizowanego zamówienia dowodu zakupu.

 1. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość. 
 2. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: …………………
 3. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

 

§3 Zawarcie umowy i realizacja.

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
   1. dodanie do Koszyka Produktu;
   2. wybór rodzaju Dostawy;
   3. wybór rodzaju Płatności;
   4. wybór Miejsca wydania rzeczy;
   5. złożenie w Sklepie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia Zamówienia.
 4. Realizacja Zamówienia Klienta następuje po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 5. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub zgody Sprzedającego na wysłanie Zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 6. Wysłanie Przedmiotu Umowy następuje w terminie określonym na Karcie produktu, a dla Zamówień złożonych z wielu Produktów w najdłuższym terminie z określonych na Kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji Zamówienia.
 7. Zakupiony Przedmiot umowy jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem Dostawy do wskazanego przez Kupującego Zamówieniu Miejsca wydania rzeczy (odbioru).

 

§4 Odstąpienie od umowy przez konsumenta.

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od Momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr  2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem: 

(podać  e-mail firmy)…………………………………… –reklamacje i zwroty lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

 1. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić nieuszkodzoną rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 7. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
   1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

§5 Rękojmia. Tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 2. Konsument  jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
   1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
   2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

   1. konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 1. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 2. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  1. a)żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  2. żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 4. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 5. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny.
 6. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem użytkowania produktów niezgodnego z zaleceniami Sprzedającego.
 7. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 8. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
   1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
   2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
   3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
   4. żądania usunięcia wady.
 1. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 2. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

 

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych.

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: UZUPEŁNIĆ…

 

§7 Postanowienia końcowe.

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 5. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od wykonania Zamówienia  w przypadku występowania siły wyższej. W przypadku niezrealizowania zamówienia Sprzedający jest zobowiązany do zwrócenia Kupującemu Płatności.
X
Top